Pokojný rok 2018

Vážení přátelé, příznivci, sestry, bratři ale i Vy, kteří se na křesťany díváte jako na divné lidi, také Vy, kteří křesťany nesnášíte. Všem Vám přejeme Mnoho zdravý, pokoje a Božího požehnání do roku 2018. Myslím, že tento rok bude v mnohém jedinečný. Určitě se setkáme s událostmi, které nás zvednou ze židlí. Možná nás také trochu vyděsí, ale právě pokoj, který nabízí Ježíš Kristus je to, co Vám ze srdce přeji. Mnohokrát jsem v životě prožíval napětí a stres. Ať už z práce, ze setkání s některými lidmi a nebo prostě z doby ve které žijeme.
V knize knih, Bibli, je více než 400 zmínek o pokoji. Pokoj budou prožívat lidé, kteří spoléhají na Hospodina. Mnohokrát jsem se ve svém životě spolehla na Hospodina a opravdu mi to bylo ku pokoji. Není to odtržené od reality. Jako závislý člověk, který nemohl skoncovat se svou závislostí, přesto 30 let jsem vysvobozen. 30 let jsem se nenapil alkoholu, přestože jsou i dnes lidé, kteří mne ponoukají abych přerušil svůj pokoj. A já vím, že všechno co jsem za 30 let získal je úžasné. A vděčím za to Bohu. Před třiceti lety jsem se poprvé v životě modlil a Bůh mne vysvobodil. Dal mi pokoj, který umí dát jen On. I pak mi život přinášel různé problémy, ale se střízlivou hlavou a vědomím, že je někdo vyšší než já, než kterýkoliv člověk na zemi a ten Někdo o mně ví, ten Někdo mě miluje, stojí o kontakt se mnou a zná mě jménem. To je úžasné.
Přeji Vám abyste i Vy poznali toho, který miluje i Vás. Stojí o kontakt s Vámi. Vždyť poslal svého jednorozeného Syna, aby žádný kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný. Když nám lidem dal svého Syna, proč by nám nedal všechno ostatní? Co víc si můžem přást?
Děkuji Ti Bože za pokoj, který dáváš. Prosím abys tento pokoj dal každému člověku, který čte tyto řádky. Prosím abys tohoto člověka přivedl k sobě a ukázal mu svou lásku, moudrost ale i sílu, kterou chceš použít pro naši záchranu. Amen.
Standa Řach

To, čím nás Pán ujišťuje o svém zájmu o nás jsou také biblická místa, která nás oslovují pro rok 2018:
Dětem našeho sboru posílá pozváni zapsané v knize Přísloví 16,3 „Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. “
Mládeži našeho sboru posílá výzvu, která však není jen pro mladé lidi, zapsanou v knize 2. list janův 2,9 „Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě.“
A nám ostatním vyjadřuje svou touhu po pokoji zapsanou v knize 3. list Janův 1,2 “ Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši.“

Začíná rok 2016

Je začátek roku 2016, předně Vám všem, přátekům, sestrám i bratrům přeji Boží vedení, požehnání a hojnost Ducha Svatého. Věřím, že právě tento rok bude rokem hledání a nalezení Ducha Svatého pro každého člověka jakkoliv spojeného s naším sborem. Alespoň bych si to přál.

Osobně se za Ducha Svatého ve svém životě modlím už od loňska. A Hospodin na moje modlitby reaguje. Toužím po změnách ve svém životě. Po změnách vedoucích k živým pokladům Boha Stvořitele. Bůh, tak jak Ho znám já, je Bohem vztahů. Nejsem teolog a doufám nikdy nebudu. Chci poznávat Boha v Jeho vztahu k lidem osobně. Ne ke skupině, nebo národu. Ale k jedinci, jako jsem já i ty. Jan ve svém evangéliu ve 3. kapitole napsal „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ On miluje člověka dodnes (i když je ten text psaný v čase minulém). Dodnes touží po tom aby jednotlivec přijal tuto jeho oběť. A věřte, že není jiného jména daného lidem, skrze které by mohli být spaseni. To jméno je Ježíž Nazaretský zvaný Kristus. Syn Boží. Přeji Vám abyste jej nalezli a tak nalezli život.

Standa Řach

PRÁZDNINY 2015

Všem školačkám, školákům, studentkám a studentům přejeme krásné počasí o prázdninách, Boží ochranu při všech činnostech. Stejně tak i jejich učitelům a profesorům ať již jsou nebo nejsou věřící křesťané. Modlíme se za vás.

Hledá způsob

2 Sam 14,14.
„Všichni jsme přece smrtelní. Jsme jako voda na zem rozlitá, která se nedá posbírat. Bůh ale nechce brát život. Připravuje způsoby, aby od něj vyhnanec nezůstal zahnán nadobro.“
Kdysi jsem slyšel heslo „Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.“
Jsem moc rád, že Bůh nehledá důvody proč člověka zatratit či odsoudit, ale hledá způsoby jak ho zachránit.
Standa

CASD Holešov

 KONÁNÍ BOHOSLUŽEB!

Scházíme se v objektu Sboru Jednoty Bratrské na ulici Nerudova č. 320.  
Každou sobotu v 9:30 dle programu

Trochu z historie sboru CASD v Holešově
Sbor CASD v Holešově byl založen v roce 1948. Zakládajících členů bylo celkem 13 (10 ze sboru Kroměříž, 3 ze sboru Přerov) + 10 nově pokřtěných. Na počátku jsme se scházeli v Holešovském zámku, poté v jednom ze souboru domků zvaných „Židovna“. V roce 1951 jsme koupili domek k rekonstrukci a také jsme ho začali přestavovat. Avšak tehdejší režim nám v roce 1952 tento objekt zabavil. Také jsme se scházeli v objektu Jednoty Bratrské, v hotelu Přerov. V roce 1957 měl sbor Holešov 52 členů. Od roku 1957 do roku 1967 jsme měli k dispozici dvě místnosti u jedné sestry. V roce 1967 jsme koupili a opravili budovu modlitebny na ulici F.X. Richtera. Tehdy nás bylo celkem 64 členů. Před rokem 1948 byli bratři a sestry členy sboru v Kroměříži, který je dnes zrušen a objekt je prázdný.
V průběhu srpna 2012 jsme objekt v Richterově ulici prodali. Nebyli jsme schopni ho udržovat. Nejvhodnějším řešením situace se nám jevil prodej. A tak jsme tak i učinili. Určitě budeme chtít koupit objekt jiný, ale menší a tedy levnější na provoz i údržbu. A tak od soboty 8.9.2012 se scházíme k Bohoslužbám v pronajatých prostorách Jednoty Bratrské.

Děkujeme Ti Bože za milost, lásku a požehnání, které bereme z Tvé ruky. Očekáváme na Tvůj příchod, který ukončí dějiny zla a nastolí vládu milosti a lásky. Jakkoliv se to zdá člověku nemožné, věříme, že Ty svoje sliby vyplníš.

Vítáme Vás na stránkách sboru CASD Holešov

Jsme rádi že i tímto způsobem můžeme s vámi komunikovat. Stránky postupně plníme obsahem a těšíme se na vaše komentáře.