Než ses narodil, Bůh naplánoval tento okamžik tvého života. To, že dnes sedíš tady ve sboru, při Bohoslužbě, není náhoda. Bůh touží po tom, abys objevil, pro jaký život tě stvořil – zde na zemi, a navěky ve věčnosti.

Poněvadž jsem se sám nestvořil, nemůžu sám přijít na to, proč jsem tady.

Z knihy Přísloví 11,28 „Kdo doufá ve své bohatství, padne, kdežto spravedliví budou rašit jako listí.“

Uvažovali jste někdy o tématu „Jak najít smysl života?“

Na toto téma jste jistě slyšeli desítky úvah a kázání. Přesto je toto téma pro mne velmi živé. Není to zas tak dlouho, co jsem se rozhodl udělat smlouvu s Bohem a stvrdit jí křtem (6.5.2006). Zkusme se nyní zahloubat do bible a pokusit se najít odpověď na otázku „Proč jsem tady“.  Z listu apoštola Pavla Kolosským 1,16.“…neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho“.

A ještě jeden text od ap. Pavla.
Řím 11,36 „Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky“

Co vás při čtení tohoto textu napadá?  Kladli jste si někdy otázku, jestli jde vůbec o člověka? Jestli jde vůbec o mě? Proč jsem teda tady, když nejde o mě? Jsem náhoda? Plánovali mne rodiče? Pokud ano, alespoň něco. Pokud ne, proč jsem tady? Každý z rodičů má své genetické dispozice. DNA je nezaměnitelná informace o každém z nás. Má Pán Bůh nástroj k tomu, aby zasáhl do našeho života takovým způsobem, že určí všechny podrobnosti našeho vzhledu? Rasu, barvu vlasů, barvu očí?

Přesto, že „všechno je stvořeno skrze něho a pro něho“, přesto věřím, že nejsem náhoda.

To že nejsem náhoda, o tom psal Izaiáš již před mnoha staletími: Iz 44,2 (1.část) „Toto praví Hospodin, který tě učinil, který tě vytvořil v životě matky a pomáhá ti: Neboj se,…“

Dobře, tak to není náhoda. Ale co s textem „…a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho“? Jednou jsem potřeboval vyřešit jeden problém na PC. Dlouho jsem o tom přemýšlel, ale nemohl nic vymyslet. Napadla mne myšlenka, (to se mi tak někdy stává). Pak jsem ji dlouho nosil v hlavě a až po mnoha dnech přemýšlení jsem celou záležitost realizoval.

Když nám naše dcera řekla,  že chce stavět dům, a chce jej stavět naproti našeho domu na poli, tak jsem se nejdříve zděsil té myšlenky. Terénní podmínky jsou velmi nepříznivé.
Cesta                                      ± 0
Terén stavby                          – 1,5m
podlaha našeho domu           +1,5m
Rozdíl 3m. Jak se s tím vyrovnat a nepostavit dům v díře (v jámě).

Dlouho jsem nosil tuto myšlenku a pak to dal na papír. Dnes ten dům stojí a lidé, kteří navštívili tento dům, tak se jim to líbí. Dlouho před tím, než to stálo, jsem to měl ve své mysli.
Dlouho před tím, než tě počali rodiče, jsi byl počat v Boží mysli.

Bůh věděl, že ti dva mají přesně takovou genetickou výbavu, aby stvořili právě tebe, kterého měl ve své mysli. Měli přesně tu DNA, kterou potřeboval ke tvému stvoření. A co nezákonné svazky? Neplánované rodičovství? Přestože lidé vstupují do nezákonných svazků, nejsou pro Boha žádné nezákonné děti.

Dlouho před tím, než tě počali rodiče, jsi byl počat v Boží mysli.

Důvod všeho?

Př. 16,4 „Hospodin učinil vše k svému cíli, i svévolníka pro zlý den“.

Všechno je pro něj. Pro jeho záměr, pro jeho cíl.

Bůh stvořil člověka pro své potěšení. Když jsem tuto myšlenku objevil, v první chvíli jsem ji odmítl jako špatnou. Pak jsem přemýšlel a řekl si. Boha nemohu srovnávat se sobeckým člověkem. Přesto i sobecký člověk miluje své dítě. Miluje své dítě, přestože jej má i pro své potěšení.

Kdysi jsem ve sboru položil otázku, zda máte své děti, ke svému potěšení. Snad všichni tehdy přítomní mi odpověděli, že ano. I já mám svou dceru ke svému potěšení. Bůh byl jako neviditelný svědek přítomen okamžiku, kdy ses narodil na tento svět, a radoval se z něj. Chtěl, abys žil, a tvůj příchod mu působil velké potěšení. On tě nepotřeboval stvořit, ale rozhodl se tě stvořit sobě pro radost. Existuješ kvůli němu, pro jeho slávu, jeho záměry, jeho potěšení. Prvním účelem tvého života je, aby se z tebe Bůh radoval. Žiješ pro jeho potěšení. Když to plně pochopíš, nebudeš mít už nikdy problém s pocitem bezvýznamnosti.

Víme vůbec že Bůh má city? A to velmi hluboké city. Bible hovoří o tom, že Bůh truchlí, žárlí, hněvá se, prožívá soucit, lítost, zármutek, sympatie podobně jako štěstí a uspokojení. Bůh miluje, kochá se v někom nebo v něčem. Užívá si, raduje se a dokonce se i směje.

Myslíte si, že se dá Bůh rozesmát?

Požehnání z jeruzalémské bible: „Ať ti Jahve žehná a ať tě chrání! Ať pro tebe Jahve rozzáří svou tvář a ať je ti milostiv! Ať ti Jahve odkryje svou tvář a přinese ti pokoj!“

Rozzáří svou tvář. Kdy se dítěti rozzáří tvář, kdy se vám rozzáří tvář. Když máte z něčeho radost, když se radujete. Když se radujete, smějete se? Jaká by to byla radost bez smíchu. Cílem tvého života je Boží úsměv. Cílem tvého života je žít pro Boží potěšení.

Ale víme jak na to?
Apoštol Pavel píše do Efezu 5,10 „…zkoumejte, co se líbí Pánu“.
Děláme-li Bohu radost, je to uctívání.
Jan 4,23 Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě.
A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.

Uctívání je víc než sobotní škola, víc než kázání, víc než písně a modlitby.
Uctívání je životní styl.
Sobotní škola, kázání, písně a modlitby to je samozřejmě součástí uctívání.
Na ničem nezáleží tolik jako na tom, abych/s poznal Boží záměr pro svůj život.
Žalm 119,135. „Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku, vyučuj mě v tom, co nařizuješ“.
Máme příklady lidí z bible jak uctívat?

1.  Enoch;  o něm toho moc nevíme

2.  Noe;   o tomto člověku toho víme trochu víc

3.  Job; (nechtěl bych prožívat utrpení jako tento muž) a přesto se od Boha nikdy naodvrátil.

4.  Abraham;  jeho život je celkem dost zaznamenán.

Uctívání, to je životní styl.

Všechno co Bůh chce, abychom dělali pro něj, udělal on pro nás.
Víte kdy?

Teď mohu vybrat a číst texty v kterých Ježíš Kristus posloužil člověku jako sluha, texty které nám jasně ukazují oběť Ježíše Krista. Každý z nás má jistě zkušenost s laskavostí a láskou Boha k člověku. Vždyť to dokazuje dnes a denně. Ale byly by to jen další texty, které všichni dobře znáte.

To nejdůležitější však je, že Bůh chce být naším přítelem. Chce s námi udržovat velmi blízký vztah. Co udělám, když mi někdo nabídne své přátelství. Mohu to odmítnout. Mohu to ale i přijmout. Vládce celého vesmíru, stvořitel nebe i země chce být tvým přítelem. Chce se s tebou smát, radovat, plakat, ale hlavně, chce s tebou ŽÍT. Chce být mým přítelem na život a na smrt. Zlo, nepřátelství k Bohu má svůj počátek. Počátek ještě před stvořením člověka. Satan se oddělil od svého stvořitele, stal se jemu nepřítelem. Proto má zlo i svůj konec. Žádný Boží nepřítel nebude v jeho království. Žádný Boží nepřítel nebude v Boží blízkosti po celou věčnost. Neumím si představit, že bych měl celou věčnost žít vedle někoho kdo je můj nepřítel. Ale Bůh chce být mým přítelem na život a na smrt. On mi svůj život dal, na kříži. Teď touží po tom abych já učinil totéž. Abych já dal svůj život jemu.

Co to je, přátelství. Záleží vám na vašem příteli? Čím víc se stáváš Božím přítelem, tím víc ti záleží na tom, na čem záleží Jemu.

Marek píše 12,30 „…miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly“!

Co víc máš než srdce, mysl a sílu? Bůh tě chce celého. Nechce jen část, kousek srdce, trochu síly, a někdy si na mne vzpomeň. Celým svým srdcem, celou svou myslí a celou svou silou.

Že to neumíš? Já také ne.
Že ti to nejde.  Mě také ne.
A přesto to tak musí být.  Nejde to jinak. Celým svým srdcem, celou svou myslí a celou svou silou.

Není nic, ale opravdu nic důležitějšího než pěstování přátelství s Bohem. Je to vztah, který bude trvat věčně.
Dnes, tady a teď , se rozhodni ve svém srdci pro přátelství s Bohem. Dnes, tady a teď, se rozhodni odevzdat Bohu celé své srdce, celou svou mysl i celou svou sílu. Možná něčeho máš míň než ostatní, ale dej mu vše, co máš. Chudá vdova dala jeden denár, možná že jiní dali desítky možná stovky denárů, přesto dala nejvíc ze všech. Dala vše, co měla. Dej dnes Bohu také vše co máš.

To musí být tvé rozhodnutí. Nikdo toto rozhodnutí za tebe neudělá. Ježíš Kristus čeká na tvé rozhodnutí. Ježíš Kristus čeká na tebe.

Jakub 4,7. Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

Autor: Stanislav Řach