Sbor Církve Adventistů Sedmého Dne je v Holešově na ulici Nerudova 320.

Poselství Božího slova sboru v Holešově pro rok 2020.
Sborové společenství jako celek: Žalm 33,20-22 Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi, na tebe s důvěrou čekáme!

Mládež našeho sboru Přísloví 3,5.6 Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná.

Děti našeho sboru: Přísloví 3,6  Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná.

Poselství Božího slova sboru v Holešově pro rok 2018.
Sborové společenství jako celek: 3. Jan 1,2. Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši.
Mládež našeho sboru: 1. jan 2,9. Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě.
Děti našeho sboru: Přísloví 16,3. Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.
Děkujeme Bohu za povzbuzení a požehnání pro rok 2018.


Poselství Božího slova sboru v Holešově pro rok 2016.
Sborové společenství jako celek: 5. Mojžíšova 7,6.  Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi.
Děti a mládež našeho sboru: Žalm 121,7. Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání.


Poselství Božího slova sboru v Holešově pro rok 2014.
Sborové společenství jako celek: Přísloví 16,20 „Kdo je prozíravý ve slovu, nalézá dobro, blaze tomu, kdo doufá v Hospodina.“
Děti našeho sboru: Přísloví 16,3 „Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.“
Mládež našeho sboru: List ap. Pavla Efezským 4,32 „buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“


Poselství Božího slova sboru v Holešově pro rok 2012
Z listu apoštola Pavla Titovi 2,14.

11 Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem 12 a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku 13 a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. 14 On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.

Protože máme v našem sboru také děti, i ony si vybraly poselství Božího Slova pro rok 2012
Z knihy proroka Ozeáše 6,3
Abychom Hospodina znali a znát ho chtěli stále víc. On se objeví tak jistě jako svítání, příjde k nám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť, jenž zemi zavlaží.