Sbor Církve Adventistů Sedmého Dne je v Holešově na ulici Nerudova 320.

Poselství Božího slova sboru v Holešově pro rok 2018.
Sborové společenství jako celek: 3. Jan 1,2. Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši.
Mládež našeho sboru: 1. jan 2,9. Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě.
Děti našeho sboru: Přísloví 16,3. Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.
Děkujeme Bohu za povzbuzení a požehnání pro rok 2018.
 


Poselství Božího slova sboru v Holešově pro rok 2016.
Sborové společenství jako celek: 5. Mojžíšova 7,6.  Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi.
Děti a mládež našeho sboru: Žalm 121,7. Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání.
 


Poselství Božího slova sboru v Holešově pro rok 2014.
Sborové společenství jako celek: Přísloví 16,20 „Kdo je prozíravý ve slovu, nalézá dobro, blaze tomu, kdo doufá v Hospodina.“
Děti našeho sboru: Přísloví 16,3 „Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.“
Mládež našeho sboru: List ap. Pavla Efezským 4,32 „buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“

 


Poselství Božího slova sboru v Holešově pro rok 2012
Z listu apoštola Pavla Titovi 2,14.

11 Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem 12 a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku 13 a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. 14 On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.

Protože máme v našem sboru také děti, i ony si vybraly poselství Božího Slova pro rok 2012
Z knihy proroka Ozeáše 6,3
Abychom Hospodina znali a znát ho chtěli stále víc. On se objeví tak jistě jako svítání, příjde k nám jako průtrž na podzim, jak jarní déšť, jenž zemi zavlaží.